• طراحی و ارائه حداقل 50 دوره مرتبط با صنوف و گرایش های مختلف فعال در کشور در
    حوزه های گوناگون تا پایان سال 1400  به منظور بهره برداری علاقمندان
  • ایجاد شرایط بهره برداری همه علاقمندان در سطح کشور از دوره های طراحی شده تا پایان سال 1400 با استفاده از تکنولوژی های جدید و ایجاد نمایندگی ها
  • جذب اساتید بروز و فعال در عرصه دانش مدیریت و دانش میان رشته ای مرتبط با مدیریت در سطح کشور به عنوان عضو هیأت علمی و مدرس در موسسه
  • استقبال از ایده ها و پیشنهادهای سازنده و ایجاد سامانه ای فعال به این منظور در دپارتمان مدیریت به منظور فعالیت در چهارچوب مأموریت طراحی شده در راستای چشم انداز موسسه
  • تلاش در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال با آموزش های مدیریت در بخش های مختلف جامعه با تأکید بر خلق ارزش و تولید ثروت