آموزش بخش های مختلف جامعه در حوزه مدیریت و افزایش توان رهبری و راهبری سازمان های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و … در راستای بهره برداری از حداکثر ظرفیت موجود در کشور