• مدیرمسئول مؤسسه: مهندس محمود رامندی
  • قائم مقام، ریاست دپارتمان های مدیریت و ریاست هیئت علمی: دکتر امیر صفری
  • معاون هیات علمی و دپارتمان‌ها: دکتر اسماعیل لله گانی
  • روابط عمومی: خانم نادیا رامندی