• مدیرمسئول مؤسسه: مهندس محمود رامندی
  • قائم مقام، ریاست دپارتمان های مدیریت و ریاست هیئت علمی:
  • معاون هیات علمی و دپارتمان‌ها:
  • روابط عمومی: خانم نادیا رامندی