WhatsApp Image 2022-03-06 at 4.40.31 PM

دکتر امیر صفری

مدیر گروه مدیریت بازارسازی هوشمند