omid-safari

دکتر امید صفری

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

مهندس سهیل صفری

معاون گروه مدیریت بازرگانی
zargan

دکتر فاطمه زرگران

عضو گروه مدیریت بازرگانی