استاد محمدرضا قربانی

مدیر گروه مدیریت بانکداری دیجیتال
farahi

دکتر بهرام فرهی

معاون گروه مدیریت بانکداری دیجیتال